Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu w partnerstwie z Grupą Gumułka -Euroedukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach realizuje projekt polegający na wdrożeniu wsparcia doradczego skierowanego do 48 firm o statusie MMŚP z terenu woj.śląskiego. Zakłada się, iż udzielone doradztwo przełoży się na wzrost liczby MMŚP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstw, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. Grupę objętą wsparciem projektowym stanowić będą firmy z woj. śląskiego zrzeszone w ramach Cechu, jak również firmy kooperujące z woj. śląskiego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wpłata przez MMŚP wkładu własnego w wysokości 10% wartości wsparcia doradczego.
Wsparcie będzie realizowane w terminie od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

Cele projektu:

  • wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa,
  • efektywne wykorzystywanie podmiotowych systemów finansowania w regionach,
  • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMŚP oraz przygotowanie na ich podstawy propozycji planów rozwojowych zawierających elementy strategii,
  • zdefiniowanie obecnej kondycji przedsiębiorstw,
  • zdiagnozowanie bariery ograniczającej rozwój firmy (techniczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne),
  • Opracowanie planów realizacji potrzeb rozwojowych zawierających m.in. cele, działania, wskazanie potencjalnych dostawców usług rozwojowych,
  • zaproponowanie działań rozwojowych i wskazanie możliwości ich wdrożenia oraz monitoring i doradztwo w tym zakresie podczas trwania projektu.
Wysokość wkładu własnego firm:
Mali przedsiębiorcy zatrudniający do 25 pracowników - 1.027,71 zł,
Mali przedsiębiorcy zatrudniający od 26 pracowników - 1.383,46 zł.
 

Cele projektu zostaną osiągnięty poprzez:

  • realizację indywidualnej uslugi doradczej dostosowanej do specyfiki przedsiebiorstwa,
  • stworzenie planu/strategi rozwoju,
  • monitoring efektów wdrażania.

Planowane rezultaty:
Wskaźnik rezultatu: liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracują analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy: 48
Wskaźnik produktu: liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych: 48
Rezultatem projektu będzie zwiększenie wiedzy w zakresie planowania strategicznego w firmach, podniesienie kompetencji kadry ich zarządzającej oraz zdiagnozowanie w oparciu o innowacyjne narzędzia barier i ograniczeń mających wpływ na działanie firmy. Dodatkowym rezultatem będzie przeprowadzenie analizy dostępności usług w regionie wspomagających rozwój przedsiębiorstw, jak również upowszechnienie zdiagnozowanych w przeprowadzonym procesie doradczym potrzeb/barier, w tym agregowanie informacji i przeprowadzenie działań interwencyjnych. Projekt przyczyni się również do zwiększenia roli partnera społecznego jakim jest Cech w zakresie kompetencji wspomagających funkcjonowanie firm.

 
ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY Z REALIZATORAMI PROJEKTU.