Jaką większością głosów rada nadzorcza spółki z o.o. podejmuje uchwały?

W praktyce ścierają się dwa poglądy: dla jednych wystarczy większość zwykła, dla innych – bezwzględna. Najbezpieczniej jest uregulować tę kwestię w umowie.

Zgodnie z art. 222 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) rada nadzorcza spółki z o.o. podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy zostali zaproszeni. Przy czym umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Ten przepis k.s.h. ‒ jak i pozostałe regulujące organizację i funkcjonowanie spółki z o.o. ‒ nie przewiduje jednak, jaką większością rada nadzorcza podejmuje owe uchwały, tzn. jaka większość głosów jest potrzebna do ich powzięcia (zwykła czy bezwzględna). Podobny problem dotyczy również komisji rewizyjnej, czyli organu, który może być ustanowiony jedynie w spółce z o.o.

Różne opinie

Brak odpowiedniego przepisu jest zastanawiający, zważywszy na to, że ustawodawca uregulował w k.s.h. kwestię większości głosów potrzebnej do zapadania uchwał w innych organach spółek kapitałowych (por. art. 208 par. 5 k.s.h. – w odniesieniu do zarządu spółki z o.o.; art. 245 i nast. – w odniesieniu do zgromadzenia wspólników spółki z o.o.; art. 371 par. 2 – w odniesieniu do zarządu spółki akcyjnej; art. 391 par. 1 – w odniesieniu do rady nadzorczej spółki akcyjnej; art. 414 i nast. – w odniesieniu do walnego zgromadzenia spółki akcyjnej). Analizowane zagadnienie jest doniosłe praktycznie. Spółek z o.o. jest w Polsce kilka razy więcej niż wszystkich innych typów spółek handlowych razem wziętych, a problem dotyczy każdej spółki z o.o., w której ustanowiono radę nadzorczą.

Źródło: GazetaPrawna.pl

Więcej informacji: TUTAJ