LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Przedsiębiorca z prawem do błędu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie oceniał dotychczas procedowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekty ustaw składające się na kolejne pakiety deregulacyjne, a także wchodzące w skład Konstytucji dla Biznesu. Niestety, po kilku „rundach” deregulacji, a także wejściu w życie Prawa przedsiębiorców, nie możemy mówić o jakościowej rewolucji w zakresie otoczenia prawnego dla firm w Polsce. Przedsiębiorcy wciąż na to czekają, tymczasem procedowany jest kolejny projekt dotyczący ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Co do zasady ZPP ocenia go pozytywnie (choć nie bez zastrzeżeń), zaznaczając jednocześnie że przedsiębiorcy wciąż czekają na faktyczną, kompleksową zmianę regulacyjnego otoczenia dla biznesu.

Pierwszą istotną zmianą w projekcie, do której chcemy się odnieść, jest rozszerzenie ochrony przysługującej konsumentom na niektóre czynności dokonywane przez przedsiębiorców. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierający umowę kupna z innym przedsiębiorcą (czyli np. kupujący towar w sklepie) jest zawsze traktowany jako podmiot profesjonalny, w związku z czym pozbawiony jest ochrony prawnej przysługującej konsumentom. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy umowa kupna nie jest bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, w ramach której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Rodzi to trudności po stronie przedsiębiorców, którzy prowadząc jednoosobowe działalności, często nabywają np. sprzęt biurowy, czy innego rodzaju wyposażenie, którego specyfika nie jest objęta zakresem profesjonalnej wiedzy koniecznej do prowadzenia działalności w obrębie danej branży. Tym samym, przedsiębiorca – w przypadku danej, konkretnej transakcji – znajduje się w takiej samej sytuacji, cechującej się dysproporcją wiedzy, jak konsument. Projektodawca słusznie zauważa wobec powyższego, że nieuzasadnione jest, by nie był on objęty ochroną dla konsumentów właściwą.

Czytaj więcej: Przedsiębiorca z prawem do błędu

Struktury logiczne dla e-sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 września 2019 r.

20 maja 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości (czyli przeznaczonych dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), w wersji 1-2, które są obowiązującą formą dla sprawozdań finansowych sporządzonych począwszy od 1 września 2019 roku.

Te struktury logiczne zostały udostępnione do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan

Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

 

Jak wypełnić świadectwo pracy zgodnie z RODO po zmianach 2019

W praktyce występuje szereg wątpliwości dotyczących umieszczania w świadectwie pracy niektórych informacji. Jak zatem prawidłowo wypełniać świadectwo pracy zgodnie z przepisami RODO? Jakich błędów należy unikać?

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Zawiera określone w przepisach informacje dotyczące zatrudnienia pracownika, a w szczególności służy kolejnemu pracodawcy do prawidłowego ustalenia uprawnień. W kontekście jego wydania, warto przyjrzeć się najnowszym zmianom dostosowującym przepisy dotyczące danych osobowych pracowników do regulacji RODO.

Czytaj więcej: Jak wypełnić świadectwo pracy zgodnie z RODO po zmianach 2019

Przetargi mogą być bardziej atrakcyjne dla MSP

Rząd chce, żeby zamówienia publiczne stały się kołem zamachowym dla innowacji. Zamiast przetargów, administracja oraz spółki Skarbu Państwa będą stawiać przed biznesem wyzwania.

Dzisiaj wygląda to tak: zamawiający określa dokładnie nie tylko, „co” chce, ale i „jak” to ma być wykonane. Wyzwania stawiają ten model do góry nogami: po stronie klienta-instytucji pozostaje „co”, ale „jak” to już domena wykonawcy.

Czytaj więcej: Przetargi mogą być bardziej atrakcyjne dla MSP