MENU
Dołącz do nas
W kilku krokach możesz dołączyć do społeczności ZIG. Wypełnij formularz. Zajmie Ci to tylko chwilę

01
Przeczytaj statut ZIG

02
Wybierz właściwą składkę

03
Wypełnij ankietę

04
Pobierz deklarację

STATUT ZAGŁĘBIOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ (tekst ujednolicony 2020)

Dąbrowa Górnicza, dn. 09.07.2020r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zagłębiowska Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną samorządową organizacją osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Izba dział w oparciu o Ustawę o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku (Dz. U. 1989.35.195 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2

Izba może używać nazwy skróconej – „ZIG”.

§ 3

1. Siedzibą Izby jest miasto Dąbrowa Górnicza.

2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także, gdy realizacja jej celów tego wymaga – poza granicami Polski.

3. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

4. Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń, innych organizacji oraz ruchów społecznych i gospodarczych.

§ 4

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Izba może prowadzić działalność charytatywną, w szczególności na rzecz osób, rodzin i grup społecznych najbardziej potrzebujących.

3. Izba może tworzyć fundusze celowe.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

1. Reprezentowanie interesów członków Izby, podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec organów rządowych i samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych.

2. Udział w tworzeniu i zmianie prawa w zakresie gospodarki, zgodnie z interesami członków Izby i samorządu gospodarczego.

3. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

4. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej w tym nowatorskich form działania.

5. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej.

6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.

7. Promowanie członków Izby w kraju i za granicą.

8. Organizowanie szkoleń i doradztwa gospodarczego.

9. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego.

§ 6

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

1. Występowanie w imieniu i na rzecz członków Izby oraz samorządu gospodarczego przed organami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, organizacjami oraz ruchami gospodarczymi.

2. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki.

3. Współpracę i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji doradczo-opiniodawczych.

4. Współpracę z innymi gospodarczymi organizacjami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi.

5. Świadczenie na rzecz członków Izby i podmiotów gospodarczych pomocy, w różnych formach i zakresie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności.

6. Tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej.

7. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą.

8. Udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo - konsultacyjnej, inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji.

9. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

10. Delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji.

11. Organizowanie wystaw, targów i pokazów.

12. Organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego.

13. Wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby.

14. Tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich.

15. Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych.

16. Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych.

17. Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości.

§ 7

Izba prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną, w szczególności:

1. Pozostałe drukowanie.

2. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

3. Wydawanie książek

4. Wydawanie gazet

5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

6. Pozostała działalność wydawnicza

7. Działalność portali internetowych

8. Działalność agencji informacyjnych

9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

10. Działalność prawnicza

11. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

12. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

15. Działalność wspomagająca edukację

16. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

17. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

18. Działalność organizacji profesjonalnych

19. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

20. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

22. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

23. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

24. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Zagłębiowska Izba Gospodarcza realizuje działania również poprzez współpracę ze społecznościami, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, samorządy terytorialne i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane realizacją celów określonych w niniejszym statucie.

2. Członkami-Założycielami Izby są samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz firmy handlowe i usługowe z terenu województwa śląskiego, które przystąpiły do Izby przed jej rejestracją i posiadają w niej nieprzerwane członkostwo.

§ 9

1) Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Dyrektor Izby po rozpatrzeniu wnio­sku zainteresowanego podmiotu.

2) Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, ankietę informacyjną i zobowiązanie do płacenia składek członkowskich.

3) Dyrektor Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutu.

4) Od odmownej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby służy zainteresowanemu podmiotowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

§ 10

1) Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.

2) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 11

Obowiązkiem członków Izby jest:

1) Postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby.

2)  Czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby.

3)  Postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym.

4)  Ochrona dobrego imienia Izby.

5) Regularnego opłacania składek członkowskich.

6)  Powstrzymywanie się od działalności na szkodę Izby.

§ 12

1. Członkowie posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:

A) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby;

B) składania odwołań od uchwał Rady w sprawach ich dotyczących w przypadkach określonych w Statucie;

C) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby;

D) grupowania się w zespołach i komisjach stałych lub doraźnych ,korzystania ze znaku firmowego Izby, według zasad określonych przez Radę Izby.

2. Członkostwo w Izbie wygasa w przypadku : ustania, skreślenia, wykluczenia lub z innych ważnych przyczyn.

3. Członkostwo ustaje na skutek:

A) pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Izby;

B) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

C) śmierci członka lub jego wykreślenia z właściwego rejestru lub ewidencji.

4. Skreślenie członka następuje w szczególności w przypadku:

A) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze Statutem;

B) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Izby;

C) zalegania z zapłatą zobowiązań wynikających z przynależności do Izby za cztery okresy rozliczeniowe, co nie zwalnia członka z obowiązku uregulowania zadłużenia wobec Izby;

D) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

E) skazania członka Izby prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu Karnego;

F) gdy dalszego członkostwa przedsiębiorcy nie da się pogodzić z celami Izby.

5. Skreślenie staje się skuteczne z chwilą podjęcia postanowienia przez Dyrektora Izby i doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej w terminie 14 dni od podjęcia odpowiedniej w tym zakresie uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie niedoręczone, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego wcześniej adresu, ma moc prawną doręczenia.

6. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie.

7. W przypadku złożenia odwołania, Rada Izby w terminie 60 dni od dnia doręczenia odwołania podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uzupełnieniu porządku obrad w zwołanym już Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie, na którym rozpatrywane będzie odwołanie nie może odbyć się później niż  6 miesięcy od dnia doręczenia odwołania.

8. W razie przekształcenia członka Izby, nowo powstały podmiot staje się członkiem Izby z chwilą ujawnienia w KRS zmiany podmiotowej pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej. Postanowienie zdania pierwszego  nie dotyczy połączenia ani podziału – w takim przypadku nowo powstały podmiot może się ubiegać o członkostwo na zasadach ogólnych. A członkostwo starego wygasa z w/w ważnych przyczyn. Decyzję w powyższym podejmuje Dyrektor ZIG a jego decyzja nie podlega zaskarżeniu do Rady Izby i jest natychmiast wykonalna.

9. Jeżeli utrata członkostwa nastąpiła z mocy samego prawa lub postanowienia statutu, ustanie członkostwa zostanie stwierdzone deklaratoryjną decyzją Dyrektora Izby. Decyzja Dyrektora Izby nie podlega zaskarżeniu do Rady Izby i jest natychmiast wykonalna. Są to ważne przyczyny wygaśnięcia członkostwa.

10. Wykluczenie członka następuje decyzją Dyrektora Izby w przypadku naruszenia zapisów niniejszego statutu w szczególności § 11.

11. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie.

12. W przypadku złożenia odwołania, Rada Izby w terminie 60 dni od dnia doręczenia odwołania podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uzupełnieniu porządku obrad w zwołanym już Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie, na którym rozpatrywane będzie odwołanie nie może odbyć się później niż  6 miesięcy od dnia doręczenia odwołania.

ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

§ 13

1. Władzami Izby są:

A.    Walne Zgromadzenie Członków Izby

B.    Rada Izby

C.    Dyrektor Izby

2. Kadencja  wszystkich organów oraz delegatów trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

3. Wybór organów Izby odbywa się w drodze głosowania tajnego z nieograniczonej liczby kandydatów i dokonywany jest wyłącznie przez członków Izby (prawidłowo reprezentowanych).

4. Członkowie wszystkich wybieralnych organów Izby nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Powinni w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie.

5. Członkostwo w organie Izby oraz mandat delegata wygasają na skutek:

A) pisemnej rezygnacji skierowanej do Rady Izby lub Prezesa Izby;

B) śmierci;

C) wygaśnięcia członkostwa w Izbie jakiegokolwiek członka organu lub delegata będącego jednocześnie członkiem Izby, a w szczególności w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Izbie z przyczyn wskazanych w art. 12 ust. 3 lub 4 Statutu;

D) wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy członkiem organu lub delegatem a członkiem Izby, o którym mowa w art. 10; chyba , że Rada Izby  postanowi inaczej a członek Izby  nie zgłosi pisemnego sprzeciwu;

E) upływu kadencji organu;

F) odwołania w przypadkach określonych Statutem;

G) nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywanych obowiązków;

H) w razie wygaśnięcia członkostwa w Izbie podmiotu, którego przedstawicielem była osoba pełniąca funkcję w organie Izby lub funkcję delegata.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego organu Izby z uwagi na wygaśnięcie członkostwa danego członka organu w trakcie trwania kadencji, Rada Izby podejmuje uchwałę o wyborze nowego członka organu. Wybór nowego członka organu dokonywany jest w pierwszej kolejności spośród nie wybranych kandydatów do danego organu Izby w kolejności ze względu na liczbę uzyskanych głosów. W razie równej liczby głosów Rada Izby przeprowadza losowanie. W przypadku braku kandydatów o których mowa w zdaniach poprzedzających, Rada Izby może powołać nowego członka według własnego uznania. Nowy członek organu wybrany przez Radę Izby jest zatwierdzany przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Nie uchybiając innym postanowieniom niniejszego Statutu, z ważnych przyczyn (w tym w szczególności z powodu nieprzestrzegania Regulaminu pracy organów Izby, niestosowania się do uchwał organów Izby bądź prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub na szkodę Izby) w czasie trwania kadencji, poszczególni członkowie organów Izby mogą być zawieszeni w składzie tych organów. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia podejmuje Rada Izby, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Izby. Zawieszenie trwa do czasu  podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania zawieszonego członka organu, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawieszenia.

2. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 obecnych uczestników uprawnionych do głosowania.

Walne Zgromadzenie

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby i jego posiedzenie odbywa się co najmniej raz do roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie Sprawozdawcze co roku - do końca drugiego kwartału danego roku.

3. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, a rokiem obrachunkowym jest  rok kalendarzowy.

§ 17

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Dyrektora Izby lub na pisemny wniosek 1/10 członków Izby.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i być poświęcone włącznie sprawom, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane są przez Radę Izby do wszystkich członków Izby z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

2. Wnioski członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane w Biurze Zarządu Izby najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Biuro Zarządu ma obowiązek zawiadomić członków o proponowanych zmianach najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. O Zmianach i uzupełnieniach porządku obrad  decyduje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 19

1.  W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.

2.  W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Izby bez prawa do głosowania.

3.  Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zwykłych sprawach zwykłą większością głosów natomiast w sprawie zmiany statutu Izby oraz rozwiązania Izby większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych  członków.

5. W razie braku kworum organ zwołujący zgromadzenie wyznacza drugi termin jego od­bycia. Walne Zgromadzenie odbyte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 20

Do  wyłącznej kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie Statutu Izby i zmian w Statucie,

2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

3. wybór i odwołanie Prezesa i członków Rady,

4. wytyczanie kierunków działalności Izby,

5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby oraz rocznego bilansu,

6. udzielanie absolutorium Prezesowi i Radzie Izby,

7.  podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży i zakupu nieruchomości, wyodrębnionych zakładów gospodarczych, oraz innych walorów majątkowych,

8. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Izby,

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach  wynikających ze Statutu Izby,

10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21

1. Rada Izby kieruje działalnością Izby.

2. Rada Izby za swoje działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Rada Izby uchwala swój regulamin pracy.

§ 22

1.  Rada Izby składa się z Prezesa i 4 członków wybieranych  przez Walne Zgromadzenie.

2.  Członkowie Rady wybierają ze swojego grona  wiceprezesa.

3.  Prezes Izby przewodniczy Radzie Izby, podpisując wszystkie uchwały.

4.  Kadencja Rady Izby trwa cztery lata. Upływa po czwartym roku jej funkcjonowania, w momencie zwołania kolejnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.  

5.  W posiedzeniach Rady uczestniczy także Dyrektor Izby, bez prawa głosu.

Jeśli Rada ustąpi bądź utraci zdolność działania, obowiązki Prezesa przejmuje Dyrektor ZIG. W takim przypadku Dyrektor jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie  w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w taki sposób by odbyło się w ciągu 30 dni od tego zdarzenia. 

§ 23

1. Rada powołuje stałe komisje:

a.    Komisję Samorządową,

b.    Komisję Inicjatyw Gospodarczych

2. Komisje stałe są organem doradczym Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań. Komisje działają zgodnie z regulaminem opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Izby.

3. Członkowie komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący  komisji staje się automatycznie członkiem Rady ZIG. Oprócz brania aktywnego udziału w posiedzeniach Rady Przewodniczący komisji zobowiązani są do utrzymywania stałej roboczej współpracy z Biurem ZIG.

4. Rada może powoływać komisje doraźne w zależności od potrzeb bieżących. Zasady działania tych komisji ustala Rada w formie regulaminu.

5. Przewodniczących Komisji wybiera się spośród członków Rady Izby.

6. W przypadku pozbawienia członkostwa oraz cofnięcia mandatu do reprezentowania osoby prawnej dla  Prezesa lub członka Rady Izby, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes.

7. W takim przypadku wybór nowego Prezesa i członków Rady winien być przeprowadzony w  formie  wyborów  uzupełniających  na  najbliższym  posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy:

A) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

B) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania ksiąg rachunkowych Izby, C) tworzenie i likwidacja komisji stałych i doraźnych oraz organów doradczych i opiniodawczych Izby, jak również sprawowanie nad nimi nadzoru i nadawanie regulaminu organizacyjnego,

D) powoływanie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw Izby oraz zatwierdzanie organizacji wewnętrznej i zasad wyborów władz oddziałów i przedstawicielstw Izby,

E) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,

F) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,

G) wnioskowanie Walnemu Zgromadzeniu odwołania  członka Rady w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Rady,

H) podejmowanie uchwał  w sprawie przystępowania Izby do spółek prawa handlowego,

I)  rozpatrywanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Dyrektora Izby o wykreśleniu z listy członków ZIG, oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka,

J)  powołanie i odwoływanie Dyrektora Izby,

K)  inne zadania wynikające wprost ze Statutu .

2. Rada Izby może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców.

§ 25

1.  Rada Izby działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

2.  Decyzje i uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum  50% liczby członków Rady.

3.  W przypadku równowagi głosów popierających i przeciwnych podczas głosowania, głos Prezesa Rady liczy się podwójnie.

Prezydium Rady Izby

§ 26

1. W skład Prezydium Rady Izby wchodzi:

a) Prezes Rady

b) Wiceprezes Rady

c) Dyrektor ZIG z głosem doradczym.

2. Do obowiązków Prezydium Rady należy:

A) ustalanie rocznego programu działania Izby

B) opracowanie budżetu Izby i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,

C) powoływanie funduszy celowych w porozumieniu z Dyrektorem.

D) podpisywanie uchwalonego przez Walne Statutu ZIG.

Dyrektor Izby

§ 27

1.  Dyrektor Izby jest jednoosobowym organem zarządzającym, odpowiedzialnym za wszelką działalność bieżącą Izby nie zastrzeżoną dla innych organów Izby.

2.    Dyrektor Izby jest w szczególności odpowiedzialny za:

a)  realizację zadań Izby zgodnie ze Statutem oraz obowiązującym prawem,

b)  wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń Rady Izby,

c)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Izby,

d)  zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania określonych usług na rzecz Izby z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także zakupu materiałów  eksploatacyjnych i sprzętu koniecznego do prawidłowego funkcjonowania Biura Izby po uprzednim uzgodnieniu z Radą Izby,

e)  utrzymywanie stałej roboczej współpracy ze wszystkimi członkami Izby,

f)   organizację działalności marketingowej i gospodarczej,

g) przyznanie członkostwa oraz zawieszenie i usunięcie z listy członków.

h) sygnowanie rocznego bilansu, sprawozdania finansowego i merytorycznego

i)  prowadzenie prawidłowej gospodarki majątkowo-finansowej Izby,

j) podpisywanie umów dot. prowadzenia rachunkowości oraz nadzór nad nią

k) powoływanie funduszy celowych w porozumieniu z Prezydium Rady.

l)  utrzymywanie roboczej współpracy z Radą Izby oraz komisjami stałymi i doraźnymi,

ł)   dbałość o dobre imię i rozwój Izby.

3. Dyrektor Izby jest kierownikiem zakładu pracy /jednostki.

4. Dyrektor Izby działa na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Radę Izby.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka majątkowo-finansowa Izby

§28

1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki niepieniężne oraz prawa majątkowe.

2. Majątek Izby powstaje m.in. z:

A. składek członkowskich i wpisowego,

B. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,

C. wpływów z działalności statutowej,

D. wpływów z działalności odpłatnej,

E. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

F. dochodów z majątku Izby,

G. przejęcia majątku w drodze fuzji, cesji lub innych porozumień zgodnie z przepisami prawa. 

I. inne wpływy i dochody

§ 29

1.  Wysokość wszelkich opłat członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków.

2.  Składka roczna może być płacona w czterech ratach kwartalnych lub innych ratach ustalonych przez Dyrektora Izby. Płatności odbywają się na podstawie not księgowych wystawianych przez Biuro Izby.

§ 30

Członkowie Izby deklarują na rzecz Izby prowizję w wysokości 0,2% od transakcji handlowych, które zostały zawarte przy udziale lub poprzez wykorzystanie kontaktów zagranicznych uzyskanych za pośrednictwem Izby.

§ 31

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają w jej imieniu Prezes Rady Izby/ lub w przypadku jego nieobecności lub choroby Wiceprezes i Dyrektor Izby, lub Dyrektor Izby i ustanowiony przez Radę Izby pełnomocnik.

§32

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Rada Izby.

 

  ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu. Łączenie się i rozwiązywanie

§33

1.  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.  W drugim terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

§34

1.  Uchwała w sprawie połączenia się Izb może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

2.  Członkiem Izby jest podmiot gospodarczy - członek łączących się Izb akceptujący Statut i zobowiązujący się do płacenia składek członkowskich.

§35

1.  Uchwała w sprawie rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych  członków.

2.  Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.

3.  Walne Zgromadzenie po przyjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

propozycja składek

wpisowe

składka miesięczna

Przedsiębiorstwa do 5 pracowników propozycja składek55 zł wpisowe330 zł

330 zł

55 zł

Przedsiębiorstwa 5 - 10 pracowników propozycja składek85 zł wpisowe510 zł

510 zł

85 zł

Przedsiębiorstwa 10-50 pracowników propozycja składek110 zł wpisowe660 zł

660 zł

110 zł

50-100 pracowników propozycja składek130 zł wpisowe780 zł

780 zł

130 zł

100-300 pracowników propozycja składek170 zł wpisowe1020 zł

1020 zł

170 zł

powyżej 300 pracowników propozycja składek280 zł wpisowe1680 zł

1680 zł

280 zł

gminy do 50 tys. mieszkańców propozycja składek75 zł wpisowe450 zł

450 zł

75 zł

gminy 50-100 tys. mieszkańców propozycja składek150 zł wpisowe900 zł

900 zł

150 zł

gminy powyżej 100 tys. mieszk. propozycja składek225 zł wpisowe1350 zł

1350 zł

225 zł

banki propozycja składek300 zł wpisowe1800 zł

1800 zł

300 zł

Informacje o firmie

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Numer telefonu

Email

Adres strony internetowej

Branża

KRS

Rok założenia

Opis działalności wraz z zakresem usług (Uwaga! Informacja ukaże się na stronie www)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z klientami

Imię i nazwisko

Email

Numer telefonu

Dziękujemy!

Aby dokończyć proces aplikacji pobierz deklarację, podpisz i wyślij skan na adres biuro@zig.org.pl

Dzień dobry, dziękujemy za wypełnienie deklaracji.

Daj nam chwilę na zapoznanie się z nią. Skontaktujemy się najszybciej, jak będzie to możliwe. W pilnych sprawach skontaktuj się z Pauliną...., tel..

Dziękujemy, Z poważaniem

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera
copyright 2021 ZIG