Dołącz do bukmachera Mostbet już dziś i czerp jak najwięcej ze swoich zakładów sportowych i kasyna online w Polsce. Tutaj znajdziesz najlepsze kursy na wydarzenia sportowe, a także różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Nasza strona jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w użyciu, a nasz zespół profesjonalistów opracował dla Ciebie aplikację mobilną, dzięki której obstawianie zakładów będzie jeszcze wygodniejsze.
MENU
Dołącz do nas
W kilku krokach możesz dołączyć do społeczności ZIG. Wypełnij formularz. Zajmie Ci to tylko chwilę

01
Przeczytaj statut ZIG

02
Wybierz właściwą składkę

03
Wypełnij ankietę

04
Pobierz deklarację

STATUT ZAGŁĘBIOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Dąbrowa Górnicza, dnia 10 stycznia 2022 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Zagłębiowska Izba Gospodarcza (zwana dalej: „Izbą”) jest dobrowolnym zrzeszeniem przedsiębiorców niezależnie od posiadanej przez nich formy organizacyjno-prawnej, w tym podmiotów prowadzących działalność non-profit oraz pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Izba posiada osobowość prawną.

3. Izba może używać nazwy skróconej – „ZIG” oraz wyróżniającego ją znaku /logo/.

 

§ 2

Izba działa w oparciu o Ustawę z dnia 30 maja 1989 roku (t.jedn.: Dz. U.2019 poz. 579) o izbach gospodarczych oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

§ 3

1. Siedzibą Izby jest miasto Dąbrowa Górnicza.

2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jej główna działalność obejmuje przede wszystkim obszar Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

3. Izba może działać poza granicami Polski, jeżeli realizacja celów statutowych Izby tego wymaga.

4. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

§ 4

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń, innych organizacji oraz ruchów społecznych i gospodarczych, może tworzyć klastry oraz huby.

3. Izba może prowadzić działalność charytatywną mającą na celu wspieranie lokalnej społeczności. Uczestniczy w akcjach przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz seniorów, promocji edukacji, sportu i zdrowego stylu życia, a także wspiera rozwój talentów dzieci i młodzieży.

4. Izba może tworzyć fundusze celowe.

 

ROZDZIAŁ II

CELE IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

Cele Izby:

1. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców i pracodawców, którzy są Członkami Izby, przed organami skarbowo-celnymi wszystkich szczebli oraz innymi organami administracji publicznej oraz organizacji krajowych i zagranicznych, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi, jako organizacja społeczna wspierająca w rozumieniu stosownych przepisów.

2. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współudział w tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym także w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą.

3. Inspirowanie i realizowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z zachowaniem szacunku do człowieka, za którego pracodawca ponosi szczególną odpowiedzialność.

4. Promowanie członków Izby w kraju i za granicą.

5. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki oraz wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce.

6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w kontekście tworzenia warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zwiększających atrakcyjność regionu dla inwestorów krajowych i zagranicznych, prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej, jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

7. Podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby oraz pozyskiwanie nowych Członków.

8. Podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych.

9. Pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w kraju i za granicą oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organami administracji publicznej oraz instytucjami otoczenia biznesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki, współpracę i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji doradczo-opiniodawczych.

11. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych, Kodeks Etyki obowiązujący Członków Izby.

 

§ 6

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

1. Organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.

3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji idei innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

4. Organizowanie szkoleń i doradztwa gospodarczego, ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego.

5. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego.

6. Delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji.

7. Tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich.

8. Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych.

9. Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych.

10. Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości.

11. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społeczno-zawodowymi oraz organizacjami i instytucjami o charakterze ogólnokrajowym, ogólnounijnym (UE) oraz międzynarodowym.

 

§7

1. Dla realizacji celów statutowych Izba może:

a.prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie edukacji, szkoleń, doradztwa i promocji, organizowania konferencji, usług reklamowych, z jednoczesnym przeznaczeniem wypracowanych zysków na działalność statutową,

b.uczestniczyć jako wspólnik (akcjonariusz) w spółkach prawa handlowego, hubach i akceleratorach,

c.uczestniczyć w innych przedsięwzięciach,

d.prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Formy działalności, o których mowa w ust. 1 powyżej nie naruszają przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu państwowego lub wpisu do odpowiedniego rejestru.

3. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust.1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych lub/i zadań należących do sfery zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

1. Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, samorządy terytorialne i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane realizacją celów określonych w niniejszym statucie.

2. W Izbie wyróżnia się trzy rodzaje członkostwa:

a. Członek Założycieli Izby,

b. Członek Zwyczajny Izby,

c. Członek Honorowy Izby.

3. Członkami Założycielami Izby są samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz firmy handlowe i usługowe z terenu województwa śląskiego, które przystąpiły do Izby przed jej rejestracją we właściwym rejestrze i posiadają w niej nieprzerwane członkostwo. Członkowie Założyciele Izby mają status Członków Honorowych.

4. Członkiem Honorowym zostają podmioty, które wspierają Członków Zwyczajnych w realizacji celów statutowych Izby i w sposób szczególny przyczyniły się do jakości i znaczenia funkcjonowania Izby, w szczególności w aspekcie kwestii etycznych oraz cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5. Godność Członka Honorowego Izby nadawana jest przez Radę Izby.

6. Członkowie Honorowi niebędący Członkami Zwyczajnymi, nie mogą wybierać i nie mogą być wybierani do organów Izby. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.

 

§ 9

1. Członkiem Zwyczajnym Izby może zostać każdy przedsiębiorca niezależnie od siedziby oraz formy prowadzonej działalności (w tym w szczególności spółki prawa handlowego oraz spółki komunalne, jednoosobowe działalności gospodarcze, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty o charakterze non-profit, stowarzyszenia i fundacje), a także związki i organizacje przedsiębiorców i pracodawców działające w oparciu o odrębne przepisy - jako członek zbiorowy.

2. Decyzje w sprawach przyznania statutu członkostwa zwyczajnego podejmuje Dyrektor Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu. Decyzja w sprawie przyznania członkostwa jest uzależniona od wpłaty wpisowego i składki członkowskiej za pierwszy okres przynależności do Izby.

3. Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Izby winien złożyć deklarację członkowską, ankietę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające wpłatę wpisowego i składki członkowskiej za pierwszy miesiąc przynależności do Izby, a także zobowiązać się do przestrzegania Statutu i terminowego wnoszenia opłat członkowskich.

4. Dyrektor Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutu. Od odmownej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby służy zainteresowanemu podmiotowi odwołanie do Rady Izby w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

 

§10

1. Członek Zwyczajny Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa osobiście bądź przez pełnomocnika, a jeśli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poprzez swoje organy. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

2. Członka Zwyczajnego, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, reprezentuje w Izbie, osoba fizyczna upoważniona do reprezentacji, wskazana w sposób określony w przepisach regulujących ustrój i funkcjonowanie danej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną.

3. W przypadku, gdy reprezentacja danego Członka Zwyczajnego jest łączna, Członek Zwyczajny może upoważnić jedną osobę do reprezentacji w Izbie.

4. W przypadku zbiorowo przystępujących do Izby organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz ich związków, prawo reprezentowania przedstawiciela takiej organizacji mają osoby wskazane przez tą organizację lub ich związek w dokumentacji zgłaszającej przystąpienie do Izby.

 

§ 11

1. Opłatami członkowskimi są:

a. wpisowe,

b. składka miesięczna,

c. opłata z tytułu tworzenia w ramach Izby hubów oraz klastrów branżowych,

d. inne opłaty, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika ze Statutu lub innych dokumentów uchwalonych przez organy Izby.

2. Opłaty wskazane w ust. 1 lit. a) do d) powyżej ustala Rada Izby w drodze uchwały.

3. Składka miesięczna opłacana jest miesięcznie, do 10 każdego miesiąca z góry przez Członka Zwyczajnego. W przypadku przystąpienia do Izby nowego Członka Zwyczajnego w trakcie trwającego roku kalendarzowego składka winna zostać opłacona wraz z wpisowym w chwili złożenia deklaracji członkowskiej. Jeśli Członek Zwyczajny Izby uiszcza składkę członkowską jednorazowo za cały rok kalendarzowy z góry – uiszcza opłatę członkowską w wysokości 11 krotności składki miesięcznej, a przynależność do Izby w 12 miesiącu kalendarzowym nie podlega opłacie w danym roku kalendarzowym.

4. Przynależność do Izby, korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego, korzystanie z oferty usługowej Izby jako bezpłatne oraz ze zniżką są dostępne tylko dla członków dokonujących terminowo opłat członkowskich.

 

§ 12

1. Członkom Zwyczajnym Izby przysługują następujące prawa:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,

b. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby,

c. składania odwołań od uchwał Rady w sprawach ich dotyczących w przypadkach określonych w Statucie,

d. prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,

e. prawo do korzystania z wszelkich form pomocy i usług Izby na zasadach określonych przez Izbę, w szczególności z usług z obniżoną odpłatnością i usług nieodpłatnych,

f. prawo do wsparcia merytorycznego, doradczego, mediacyjnego w sytuacjach niedających się przewidzieć, paraliżujących działalność firmy, a jednocześnie wyjątkowo trudnych dla Członków Zwyczajnych. Wsparcie zostanie udzielone w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Izby,

g. grupowania się w zespołach i komisjach stałych lub doraźnych, korzystania ze znaku firmowego Izby, według zasad określonych przez Radę Izby.

2. Realizacja praw wskazanych w pkt a) do g) powyżej uwarunkowana jest terminowym wniesieniem wszystkich opłat członkowskich.

3. Członek Zwyczajny Izby ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu, Kodeksu Etyki oraz uchwał władz Izby,

b. uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Izby,

c. przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz postępować zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym.

d. dbać o dobre imię Izby,

e. terminowo wnosić opłaty członkowskie,

f. informować Izbę o wszelkich zmianach danych adresowych podanych w ankiecie złożonej wraz z dokumentami członkowskimi,

g. powstrzymywanie się od działalności na szkodę Izby.

 

§13

1. Członkostwo w Izbie wygasa w przypadku: ustania, skreślenia lub z innych ważnych przyczyn.

2. Ustanie członkostwa Członka Zwyczajnego następuje w momencie:

a. wypowiedzenia członkostwa przez Członka Zwyczajnego w formie pisemnej złożonej do Rady Izby,

b. wygaśnięcia zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, cofnięcia stosownych zezwoleń, prawomocne wykreślenie z właściwego dla przedsiębiorcy rejestru,

c. powzięcia przez Izbę informacji o postawieniu Członka Zwyczajnego Izby w stan upadłości likwidacyjnej,

d. zaległości Członka Zwyczajnego w opłaceniu składki członkowskiej lub innych opłat członkowskich za okres dłuższy niż cztery miesiące licząc od daty wymagalności danej składki lub opłaty, co nie zwalnia Członka z obowiązku uregulowania zadłużenia wobec Izby, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f. śmierci Członka lub jego wykreślenia z właściwego rejestru lub ewidencji,

g. prowadzenia przez Członka działalności sprzecznej ze Statutem,

h. prowadzenia przez Członka działalności na szkodę Izby lub/i prowadzenie działalności sprzecznie z zasadami etyki,

i. skazania Członka Izby prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu Karnego za czyn niedający się pogodzić z zadaniami i zasadami obowiązującymi w Izbie,

j. gdy dalszego członkostwa przedsiębiorcy nie da się pogodzić z celami Izby.

3. Ustanie członkostwa w Izbie stwierdza decyzją Dyrektor Izby, z tą datą członkostwo w Izbie ustaje. Decyzja Dyrektora Izby powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się od decyzji do Rady Izby w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji. W przypadku złożenia odwołania, Rada Izby w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania rozpatruje odwołanie. Decyzja Rady Izby jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Skreślenie staje się skuteczne z chwilą podjęcia postanowienia przez Dyrektora Izby i doręczenia Członkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej w terminie 14 dni od podjęcia odpowiedniej w tym zakresie uchwały i doręcza się Członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie niedoręczone, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez Członka zmiany podanego przez niego wcześniej adresu, ma moc prawną doręczenia.

5. Skreślonemu Członkowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Izby do Rady Izby w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji. W przypadku złożenia odwołania, Rada Izby w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania rozpatruje odwołanie. Decyzja Rady Izby jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Dyrektor Izby na pisemny wniosek Członka Zwyczajnego, uwzględniając wyjątkowo trudną sytuację w firmie członkowskiej, może zawiesić członkostwo w Izbie, na kilka miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż dwa lata. W okresie zawieszenia Członek Zwyczajny traci bierne i czynne prawa wyborcze oraz korzyści wynikające z pakietu członkowskiego, nie ma jednak obowiązku uiszczania opłat członkowskich. Członek Zwyczajny w trakcie okresu zawieszenia ma prawo oczekiwać pomocy ze strony Izby dostępnej w ramach posiadanych przez Izbę zasobów.

7. W razie przekształcenia Członka Izby, nowo powstały podmiot staje się Członkiem Izby z chwilą ujawnienia w KRS zmiany podmiotowej pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej. Postanowienie zdania pierwszego nie dotyczy połączenia ani podziału – w takim przypadku nowo powstały podmiot może się ubiegać o członkostwo na zasadach ogólnych. Decyzję w powyższym podejmuje Dyrektor Izby, a jego decyzja nie podlega zaskarżeniu do Rady Izby i jest natychmiast wykonalna.

8. Jeżeli utrata członkostwa nastąpiła z mocy samego prawa lub postanowienia Statutu, ustanie członkostwa zostanie stwierdzone deklaratoryjną decyzją Dyrektora Izby. Decyzja Dyrektora Izby nie podlega zaskarżeniu do Rady Izby, ani do Walnego Zgromadzenia i jest natychmiast wykonalna. Są to ważne przyczyny wygaśnięcia członkostwa.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY IZBY

 

§ 14

1. Władzami Izby są:

a. Walne Zgromadzenie Członków Izby,

b. Rada Izby,

c. Dyrektor Izby,

d. Rada Etyki.

2. Kadencja wszystkich organów oraz delegatów trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

3. Wybór organów Izby odbywa się w drodze głosowania tajnego z nieograniczonej liczby kandydatów i dokonywany jest wyłącznie przez Członków Izby (prawidłowo reprezentowanych).

4. Członkowie wszystkich wybieralnych organów Izby nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Powinni w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie.

5. Członkostwo w organie Izby oraz mandat delegata wygasają na skutek:

a. pisemnej rezygnacji skierowanej do Rady Izby lub Prezesa Izby,

b. śmierci,

c. wygaśnięcia członkostwa w Izbie jakiegokolwiek członka organu lub delegata będącego jednocześnie Członkiem Izby, a w szczególności w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Izbie z przyczyn wskazanych w Statucie,

d. upływu kadencji organu,

e. odwołania w przypadkach określonych Statutem,

f. nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywanych obowiązków,

g. w razie wygaśnięcia członkostwa w Izbie podmiotu, którego przedstawicielem była osoba pełniąca funkcję w organie Izby lub funkcję delegata.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego organu Izby z uwagi na wygaśnięcie członkostwa danego członka organu w trakcie trwania kadencji, Rada Izby podejmuje uchwałę o wyborze nowego członka organu. Wybór nowego członka organu dokonywany jest w pierwszej kolejności spośród nie wybranych kandydatów do danego organu Izby w kolejności ze względu na liczbę uzyskanych głosów. W razie równej liczby głosów Rada Izby przeprowadza losowanie. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Rada Izby może powołać nowego członka według własnego uznania. Nowy członek organu wybrany przez Radę Izby jest zatwierdzany przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

§ 15

1. Nie uchybiając innym postanowieniom niniejszego Statutu, z ważnych przyczyn (w tym w szczególności z powodu nieprzestrzegania Regulaminu pracy organów Izby, niestosowania się do uchwał organów Izby bądź prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub na szkodę Izby) w czasie trwania kadencji, poszczególni członkowie organów Izby mogą być zawieszeni w składzie tych organów. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia podejmuje Rada Izby, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Izby. Zawieszenie trwa do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania zawieszonego członka organu, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawieszenia.

2. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 obecnych uczestników uprawnionych do głosowania.

 

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby i jego posiedzenie odbywa się co najmniej raz do roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze co 5 lat, a jako Zgromadzenie Sprawozdawcze co roku - do końca drugiego kwartału danego roku.

3. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, a rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Dyrektora Izby lub na pisemny wniosek 1/10 Członków Izby.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i być poświęcone wyłącznie sprawom, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane są przez Radę Izby do wszystkich Członków Izby z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Wysyłanie zaproszeń następuje w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez Członka Izby. Każdorazowo w razie zmiany adresu Członek Izby zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Biuro Rady Izby, w przeciwnym razie zawiadomienie uważa się za doręczone na poprzednio wskazany adres Członka Izby.

2. Wnioski Członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane w Biurze Rady Izby/lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy biuro@zig.org.pl najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Biuro Rady Izby ma obowiązek zawiadomić Członków o proponowanych zmianach najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. O zmianach i uzupełnieniach porządku obrad decyduje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 20

1. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Izby bez prawa do głosowania.

3. Każdy Członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zwykłych sprawach zwykłą większością głosów natomiast w sprawie zmiany Statutu Izby oraz rozwiązania Izby większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych Członków.

5. W razie braku kworum organ zwołujący zgromadzenie wyznacza drugi termin jego odbycia. Walne Zgromadzenie odbyte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§ 21

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. uchwalanie Statutu Izby i zmian w Statucie,

b. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

c. wybór i odwołanie Prezesa i Członków Rady,

d. wytyczanie kierunków działalności Izby,

e. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby oraz rocznego bilansu,

f. udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i Radzie Izby,

g. podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży i zakupu nieruchomości, wyodrębnionych zakładów gospodarczych, oraz innych walorów majątkowych,

h. ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Izby,

i. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu Izby,

j. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 22

1. Rada Izby kieruje działalnością Izby.

2. Rada Izby za swoje działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Rada Izby uchwala swój regulamin pracy.

 

§ 23

1. Rada Izby składa się z Prezesa i nie więcej niż 4 Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Wiceprezesa Rady.

3. Prezes Izby przewodniczy Radzie Izby, podpisuje wszystkie uchwały oraz jest jednoosobowym organem zarządzającym tym organem.

4. Kadencja Rady Izby trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru nowych Członków Rady.

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy także Dyrektor Izby, bez prawa głosu.

6. Jeśli Rada ustąpi bądź utraci zdolność działania, obowiązki Prezesa Izby przejmuje Dyrektor Izby. W takim przypadku Dyrektor Izby jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w taki sposób by odbyło się w ciągu 30 dni od tego zdarzenia.

 

§ 24

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

b. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania ksiąg rachunkowych Izby,

c. tworzenie i likwidacja komisji stałych i doraźnych oraz organów doradczych i opiniodawczych Izby, jak również sprawowanie nad nimi nadzoru i nadawanie regulaminu organizacyjnego,

d. powoływanie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw Izby oraz zatwierdzanie organizacji wewnętrznej i zasad wyborów władz oddziałów i przedstawicielstw Izby,

e. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,

f. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,

g. wnioskowanie Walnemu Zgromadzeniu odwołania członka Rady w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Rady,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Izby do spółek prawa handlowego,

i. rozpatrywanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Dyrektora Izby o wykreśleniu z listy Członków ZIG, oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu Członka,

j. powołanie i odwoływanie Dyrektora Izby,

k. inne zadania wynikające wprost ze Statutu.

2. Rada Izby może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców.

 

§ 25

1. Rada Izby działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

2. Decyzje i uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% liczby członków Rady.

3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” podczas głosowania, decyduje głos Prezesa Rady.

 

§ 26

1. W skład Prezydium Rady Izby wchodzi:

a. Prezes Rady,

b. Wiceprezes Rady,

c. Dyrektor Izby z głosem doradczym.

2. Do obowiązków Prezydium Rady należy:

a. ustalanie rocznego programu działania Izby,

b. opracowanie budżetu Izby i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,

c. powoływanie funduszy celowych w porozumieniu z Dyrektorem,

d. podpisywanie uchwalonego przez Walne Statutu Izby.

 

§ 27

1. Dyrektor Izby jest w szczególności odpowiedzialny za:

a. realizację zadań Izby zgodnie ze Statutem oraz obowiązującym prawem,

b. wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń Rady Izby,

c. przyznanie członkostwa oraz zawieszenie i usunięcie z listy Członków,

d. sygnowanie rocznego bilansu, sprawozdania finansowego i merytorycznego,

e. prowadzenie prawidłowej gospodarki majątkowo-finansowej Izby,

f. podpisywanie umów dot. prowadzenia rachunkowości oraz nadzór nad nią,

g. powoływanie funduszy celowych w porozumieniu z Prezydium Rady,

h. utrzymywanie roboczej współpracy z Radą Izby oraz komisjami stałymi i doraźnymi,

i. dbałość o dobre imię i rozwój Izby,

j. realizację zadań Izby zgodnie ze Statutem oraz obowiązującym prawem,

k. wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń Rady Izby,

l. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Izby,

m. zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania określonych usług na rzecz Izby z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także zakupu materiałów eksploatacyjnych i sprzętu koniecznego do prawidłowego funkcjonowania Biura Izby po uprzednim uzgodnieniu z Radą Izby,

n. utrzymywanie stałej roboczej współpracy ze wszystkimi Członkami Izby,

o. organizację działalności marketingowej i gospodarczej,

p. utrzymywanie roboczej współpracy z Radą Izby oraz komisjami stałymi i doraźnymi,

q. dbałość o dobre imię i rozwój Izby.

2.Dyrektor Izby wspólnie z Prezesem Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz lub desygnuje inne osoby do jej reprezentowania w granicach posiadanych uprawnień.

3.Dyrektor Izby może samodzielnie podejmować decyzje finansowe jednorazowo do wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) w ciągu roku obrachunkowego. Decyzje te muszą być zgodne z przyjętym Planem Pracy Izby i budżetem Izby na dany rok. Przy podejmowaniu decyzji finansowych powyżej 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) wymagane jest obligatoryjne współdziałanie Dyrektora Izby z Prezesem Rady Izby, pod rygorem odpowiedzialności statutowej. Decyzja, o której mowa wyżej, może zostać podjęta za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się.

4.Rada Izby ma prawo uchylać decyzje Dyrektora Izby niezgodne ze Statutem lub obowiązującym prawem. W takim przypadku Dyrektorowi Izby przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do Rady Izby w terminie 7-dniowym, a w przypadku braku odpowiedzi w terminie 14-dniowym, licząc od daty wniesienia sprzeciwu lub negatywnego stanowiska Rady wobec wniesionego sprzeciwu, do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Prezesa Rady.

 

§28

1. Rada Etyki składa się z minimum 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli Członków Zwyczajnych Izby.

2. Członkami Rady Etyki nie mogą być członkowie organów Izby.

3. Liczebność wybieranych członków Rady Etyki określa Walne Zgromadzenie.

4. Rada Etyki wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

5. Rada Etyki działa w oparciu o regulamin przyjmowany przez siebie, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

6. Do szczególnych obowiązków Rady Etyki należy rozpatrywanie spraw wniesionych przez Członków Izby lub przeciw Członkom Izby nawet na wniosek firm niebędących Członkami Izby, w tym rozpatrywanie odwołań Członków Izby od decyzji Dyrektora Izby, Rady Izby w sprawach członkowskich i statutowych oraz przekazywanie do podjęcia decyzji Radzie Izby lub Walnemu Zgromadzeniu.

7. Do szczególnych kompetencji Rady Etyki należy również rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy Członkami Izby oraz Członkami i władzami Izby, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz rozpatrywanie wniosków odwoławczych od tych rozstrzygnięć i przedstawienie ich do decyzji Rady Izby lub Walnego Zgromadzenia.

8. Zadaniem Rady Etyki jest dołożenie wszelkich starań, aby działalność ZIG oraz jej Członków prowadzona była zgodnie z obowiązującym prawem i fundamentalnymi zasadami etyki w biznesie oraz realizowana na partnerskich zasadach celem budowania szacunku i dobrego imienia ZIG i zrzeszonych w ZIG przedsiębiorstw. Dbałość o uczciwość, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań rzetelnie i w terminie, szacunek do Członków Izby oraz partnerów biznesowych nie zrzeszonych w ramach ZIG, zachowanie poufności danych osobowych oraz własności intelektualnej. Jednocześnie Rada Etyki dba o wysoki poziom usług ZIG oraz - w miarę możliwości stara się podnosić kwalifikację pracowników i członków ZIG.

9. Pierwszemu posiedzeniu nowo wybranego Rady Etyki przewodniczy Dyrektor Izby.

 

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA MAJĄTKOWO-FINANSOWA IZBY

 

§29

1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki niepieniężne oraz prawa majątkowe.

2. Majątek Izby powstaje m.in. z:

a. składek członkowskich, opłat obowiązkowych i wpisowego,

b. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,

c. wpływów z działalności statutowej,

d. wpływów z działalności odpłatnej,

e. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

f. dochodów z majątku Izby,

g. przejęcia majątku w drodze fuzji, cesji lub innych porozumień zgodnie z przepisami prawa,

h. wpływów z funduszy unijnych,

i. inne wpływy i dochody.

 

§ 30

1. Wysokość wszelkich opłat członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków.

2. Składka miesięczna może być płacona miesięcznie z góry lub jednorazowo – w takim układzie wysokość składki za cały rok kalendarzowy jest niższa o jedną składkę miesięczną. Płatności odbywają się na podstawie not księgowych wystawianych przez Biuro Izby.

 

§ 31

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają w jej imieniu Prezes Izby/ lub w przypadku jego nieobecności lub choroby Wiceprezes Izby i Dyrektor Izby, lub Dyrektor Izby i ustanowiony przez Radę Izby pełnomocnik.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Rada Izby.

 

§32

1. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

2. Działalność gospodarcza Izby prowadzona jest zgodnie ze zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

a. PKD 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK

b. PKD 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

c. PKD 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

d. PKD 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

e. PKD 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

f. PKD 73.20.Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

g. PKD 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

h. PKD 82, 9, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

i. PKD 94, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW

j. PKD 85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU. ŁĄCZENIE SIĘ I ROZWIĄZYWANIE

 

§33

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W drugim terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych Członków.

 

§34

1. Uchwała w sprawie połączenia się Izb może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych Członków.

2. Członkiem Izby jest podmiot gospodarczy - członek łączących się Izb akceptujący Statut i zobowiązujący się do płacenia składek członkowskich.

 

§35

1. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych Członków.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.

3. Walne Zgromadzenie po przyjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Notka: Statut niniejszy w obowiązującej wersji został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 17.01.2022 r. i zastępuje Statut uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 9.07.2020 r.

propozycja składek

wpisowe

składka miesięczna

przedsiębiorstwa < 49 pracowników propozycja składek180 zł wpisowe540 zł

540 zł

180 zł

przedsiębiorstwa 50-99 pracowników propozycja składek280 zł wpisowe780 zł

780 zł

280 zł

przedsiębiorstwa 100-199 pracowników propozycja składek380 zł wpisowe1140 zł

1140 zł

380 zł

przedsiębiorstwa 200-400 pracowników propozycja składek460 zł wpisowe1320 zł

1320 zł

460 zł

przedsiębiorstwa >400 pracowników propozycja składek590 zł wpisowe1800 zł

1800 zł

590 zł

gminy do 50 tys. mieszkańców propozycja składek75 zł wpisowe450 zł

450 zł

75 zł

gminy 50-100 tys. mieszkańców propozycja składek150 zł wpisowe900 zł

900 zł

150 zł

gminy powyżej 100 tys. mieszk. propozycja składek225 zł wpisowe1350 zł

1350 zł

225 zł

banki propozycja składek300 zł wpisowe1800 zł

1800 zł

300 zł

Jeśli Członek Izby uiszcza składkę członkowską jednorazowo za cały rok kalendarzowy z góry – uiszcza opłatę członkowską w wysokości 11-krotności składki miesięcznej, a przynależność do Izby w 12 miesiącu kalendarzowym nie podlega opłacie w danym roku kalendarzowym.

Informacje o firmie

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Numer telefonu

Email

Adres strony internetowej

Branża

KRS

Rok założenia

Opis działalności wraz z zakresem usług (Uwaga! Informacja ukaże się na stronie www)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z klientami

Imię i nazwisko

Email

Numer telefonu

Dziękujemy!

Aby dokończyć proces aplikacji pobierz deklarację, podpisz i wyślij skan na adres biuro@zig.org.pl

Dzień dobry, dziękujemy za wypełnienie deklaracji.

Daj nam chwilę na zapoznanie się z nią. Skontaktujemy się najszybciej, jak będzie to możliwe. W pilnych sprawach skontaktuj się z Pauliną...., tel..

Dziękujemy, Z poważaniem

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera
copyright 2024 ZIG
X
X