Dołącz do bukmachera Mostbet już dziś i czerp jak najwięcej ze swoich zakładów sportowych i kasyna online w Polsce. Tutaj znajdziesz najlepsze kursy na wydarzenia sportowe, a także różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Nasza strona jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w użyciu, a nasz zespół profesjonalistów opracował dla Ciebie aplikację mobilną, dzięki której obstawianie zakładów będzie jeszcze wygodniejsze.
MENU
  1. >
  2. wszystkie
  3. >
  4. Raport z realizacji zamówienia...
13 maja, 2021

Raport z realizacji zamówienia publicznego w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej: „Ustawa), która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, konstruuje nową instytucję jaką jest raport z realizacji zamówienia. Obowiązek sporządzenia raportu z realizacji zamówienia spoczywa – w świetle art. 446 ust. 1 Ustawy – na zamawiającym.

Wskazuje się, iż celem wprowadzenia tej instytucji jest zobligowanie zamawiających w przypadku  zamówień, których realizacja napotkała określone trudności, do dokonania oceny realizacji takiego  zamówienia, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych dzięki należycie przeprowadzonej ewaluacji realizacji umowy. Analiza treści umowy oraz jej wykonania powinna pomóc zamawiającemu we wdrożeniu zmian w odniesieniu do zamówień podobnego typu w przyszłości.

Zgodnie z art. 446 Ustawy, zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy:

1) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;

2 na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;

3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni;

4) zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części.

Zamawiający sporządzi raport w ciągu miesiąca od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub od dnia uznania umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.

Raport z realizacji zamówienia powinien zawiera:

1) wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo maksymalną wartością nominalną zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe;

2) wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz przyczyn ich wystąpienia;

3) ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania;

4) wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Grupa Gumułka

copyright 2024 ZIG
X
X