Dołącz do bukmachera Mostbet już dziś i czerp jak najwięcej ze swoich zakładów sportowych i kasyna online w Polsce. Tutaj znajdziesz najlepsze kursy na wydarzenia sportowe, a także różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Nasza strona jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w użyciu, a nasz zespół profesjonalistów opracował dla Ciebie aplikację mobilną, dzięki której obstawianie zakładów będzie jeszcze wygodniejsze.
MENU
  1. >
  2. wszystkie
  3. >
  4. Spółki komandytowe też zapłacą...
13 maja, 2021

Spółki komandytowe też zapłacą za pandemię

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz 2123; „ustawa nowelizująca”) przewidują m.in. objęcie z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowej zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z nowelizowanym art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od osób prawnych (dalej – „ustawa o CIT”) przepisy ustawy będą mieć zastosowanie także do spółek komandytowych.
W praktyce będzie to zatem oznacza

, iż spółka ta zapłaci podatek od swojego dochodu. Zasadniczo będzie to 19%, chyba że spółka ta posiada status małego podatnika albo rozpoczyna działalność. W takim bowiem przypadku stawka podatkowa wyniesie 9%. Na tym jednak nie koniec, bo podatek należny będzie także od dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki.


Jak ten dochód opodatkować ?
W tym zakresie, jak to oznajmiło Ministerstwo Finansów, po uzyskaniu statusu podatnika CIT spółki komandytowe będą traktowane analogicznie jak spółki z o.o. i spółki akcyjne, a ich wspólnicy – analogicznie jak udziałowcy lub akcjonariusze tych spółek. Wypłacone wspólnikowi kwoty to zatem dla celów podatków dochodowych przychód z tytułu udziału w zyskach … osób prawnych.
Przypomnijmy zatem, iż zgodnie z art. 22. ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
Podobnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie bowiem z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Spółki komandytowe będą zatem pełniły swoistą rolę płatnika podatku od wypłaconego wspólnikom zysku.


Rozliczenie podatkowe komplementariusza
W stosunku do komplementariusza spółki komandytowej zastosowanie będą miały analogiczne zasady, jak (obowiązujące obecnie) dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
Zryczałtowany podatek obliczony zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowemu udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Wskazana kwota pomniejszenia nie może jednak przekraczać kwoty podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 (por. art. 22 ust. 1a ustawy o CIT; analogicznie w zakresie podatku PIT – por. art. 30a ust. 6a ustawy o PIT).


… i komandytariusza
Dla komandytariuszy przewidziano zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach spółki. Jest ono jednak limitowane (50 % przychodów, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem) oraz obwarowane dodatkowymi warunkami (art. 22 ust. 4e i 4f ustawy o CIT).
Zwolnienie to nie ma bowiem zastosowania do komandytariusza spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, który:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
2) jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej

Analogiczną regulację przewidziano w ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 51a i ust. 40).

Możliwość odroczenia opodatkowania do 1 maja 2021 r.
Spółki komandytowe mogą postanowić jednak, że uzyskają status podatnika CIT dopiero z dniem 1 maja 2021 r. Takie rozwiązanie przewidziano w art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej. Jeżeli podejmą taką decyzję, 30 kwietnia spółka ta będzie zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Opodatkowanie dochodów osiągniętych przez spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT
Zgodnie z przepisem przejściowym (por. art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej) do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem.
Zyski spółki komandytowej wypracowane do czasu uzyskania przez nią statusu podatnika CIT (i bez względu na moment ich wypłaty) nie są zatem opodatkowane.


Rozliczenie straty
Ustawodawca przewidział również możliwość rozliczenia nieodliczonej w poprzednich latach straty.
Zgodnie z art. 15 ustawy nowelizującej, wspólnik spółki komandytowej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może obniżyć przychód z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o nieodliczoną przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku, stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów, jeśli ta strata nie może być odliczona na zasadach ogólnych (które przewiduje art. 7 ust. 5 ustawy o CIT).
Podobnie będzie w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, który przed dniem uzyskania przez tę spółkę statusu podatnika CIT poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli strata ta nie może być odliczona na zasadach ogólnych (por. art. 9 ust. 3 ustawy o PIT).

Grupa Gumułka

copyright 2024 ZIG
X
X